Neem een aanzegtermijn op in tijdelijke arbeidscontracten

Heeft u werknemers in dienst met een tijdelijk arbeidscontract? In dat geval krijgt u te maken met het nieuwe begrip "aanzegtermijn" uit de Wet werk en zekerheid. De regeling is van toepassing op alle contracten die aflopen na 1 februari 2015. U moet dan uiterlijk een maand voor afloop van het contract aan de werknemer schriftelijk(!) mededelen of het contract wordt voortgezet en zo ja, tegen welke voorwaarden wordt verlengd. Wanneer u dit niet doet, eindigt het contract wel, maar moet u aan uw werknemer een boete betalen van één maandloon. Als u te laat aanzegt, dan betaalt u een vergoeding naar rato. Als u zeker weet, dat u het tijdelijke contract niet voortzet kunt u in nieuwe contracten expliciet aangeven, dat direct wordt aangezegd en dat geen verlenging plaatsvindt. Als u de aanzegging niet opneemt, bijvoorbeeld omdat u nog niet weet of u wel of niet verlengt, zorg dan dat u in elk geval de uiterste aanzegdatum goed agendeert.