Besluit over verruiming vrijstellingen schenkbelasting gepubliceerd

In het Belastingplan 2014 is voorgesteld de vrijstelling schenkbelasting ook van toepassing te verklaren op de schenking voor aflossing van een restschuld van de vervreemde eigen woning. Daarnaast is voorgesteld om de vrijstelling met betrekking tot de eigen woning te verruimen, waarbij het vrij te stellen bedrag wordt verruimd tot € 100.000,- en de beperking in de persoon van de schenker en de leeftijd van de verkrijger worden losgelaten. Op 1 oktober 2013 is een besluit gepubliceerd waarin dit, vooruitlopend op de inwerkingtreding van deze wetgeving, al is goedgekeurd. De eerste maatregel is met terugwerkende kracht tot 29 oktober 2012 van toepassing en de tweede maatregel geldt sinds 1 oktober 2013, mits is voldaan aan de gestelde voorwaarden. In voorkomend geval kan worden verzocht om ambtshalve vermindering van de aanslag schenkbelasting 2012.