No cure no pay

Dit is een voorbeeld van een no cure-no pay contract zoals deze binnen de MuldersGroep wordt gehanteerd:

      Ondergetekende

Naam
hierna: klant

en medeondergetekende

MuldersGroep te Ulft,
hierna: MuldersGroep

verklaren als volgt te zijn overeengekomen:
     
  * Klant heeft een meningsverschil met de inspecteur der belastingen te .... over de
aanslag(en): Inkomstenbelasting H.... €

*Dit meningsverschil wil hij laten uitprocederen door MuldersGroep op basis van no cure-no pay.

* Bij geen succes zullen geen kosten door MuldersGroep in rekening worden gebracht. 
 
  * Bij succes zal MuldersGroep % toeslag berekenen op haar normale tarieven tot een maximum van % van het behaalde belastingvoordeel. Indien klant de omzetbelasting kan verrekenen zijn de vergoedingen netto, anders bruto.

* Voorschotten (bijvoorbeeld griffierechten) zijn voor rekening van MuldersGroep en een vergoeding van deze kosten zal aan MuldersGroep toekomen.
 
  * Als de hierboven vermelde toeslag niet door MuldersGroep kan worden behaald, zullen de door de rechter aan klant toegekende vergoedingen voor professionele bijstand aan MuldersGroep toekomen tot de maximale toeslag is bereikt.  
  * Indien klant tussentijds deze overeenkomst opzegt zullen hem minimaal de normale tarieven van MuldersGroep in rekening worden gebracht.  
  *Klant zal alle medewerking verlenen. Bij onvoldoende medewerking kan MuldersGroep deze overeenkomst opzeggen. Klant is, als bij opzegging door hemzelf, de normale tarieven verschuldigd. De opzegging zal dusdanig vroegtijdig zijn dat geen termijnen verlopen zodat klant zelf verder kan (laten) procederen.  
Vragen of opmerkingen?
Wij brengen u graag in contact met de expert.
Bel 0315-681947 of mail ons.